Regulamin

Słowa wstępu...

W sklepie pachniczowka.pl każdy pełnoletni użytkownik może utworzyć bezpłatne konto, w którym rejestrowana będzie historia zakupów, przyznawane rabaty i zbierane punkty lojalnościowe.

Zakupu można dokonać również bez rejestracji konta, jednak trzeba podać swoje dane jako osoby kupującej oraz adres dostawy zamówienia.

Dostarczenie zamówionych produktów Pachniczówka zleca zewnętrznym firmom kurierskim.

Reklamacje uszkodzeń, czyli stanu fizycznego w jakim dostarczono produkty, należy składać w chwili odebrania przesyłki, zgłaszając uszkodzenia przedstawicielowi firmy kurierskiej i żądając od niego sporządzenia protokołu szkody.
Oryginał protokołu szkody należy wysłać do siedziby firmy Pachniczówka Sp. z o.o.

WAŻNE: PRZESYŁKA MUSI BYĆ ROZPAKOWANA W OBECNOŚCI KURIERA, a protokół szkody spisany wspólnie z kurierem z datą doręczenia paczki.

Reklamacje co do jakości produktów przyjmujemy pocztą elektroniczną pod adresem sklep@pachniczowka.pl

Reklamując produkty nikt nie traci rabatów, bonusów ani punktów lojalnościowych wykorzystanych przy zakupie tych zwracanych produktów. Przy zwrotach odejmujemy punkty lojalnościowe.

Zabrania się wykorzystywania treści, zdjęć i innych materiałów publikowanych na stronach internetowych sklepu bez pisemnej zgody Pachniczówki.

Najważniejsze informacje i wyjaśnienia dotyczące warunków zakupu, płatności i dostawy znajdziesz w poniższych linkach:

Gwarancja satysfakcji

Czas i koszty dostawy

 

 

REGULAMIN

§1 INFORMACJE OGÓLNE, DEFINICJE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego https://pachniczowka.pl/, w tym także nabywania Produktów za pośrednictwem Sklepu prowadzonego przez:  Pachniczówka Sp. z o.o., ul. Polna 2, 07-110 Grębków, KRS: 140408, NIP: 7120153744, REGON: 004162449, kapitał zakładowy: 207 500,00 zł, dane kontaktowe: T: 511-710-243, F: (25) 751-51-82, E: sklep@pachniczowka.pl.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. Gwarancja satysfakcji – deklaracja odpowiedzialności Sprzedawcy za Produkt zgodna z opisem zawartym w Regulaminie;
  2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Sklepie;
  3. Konsument – Klient jako osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową albo osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  4. Polityka prywatności – oznacza dokument Sprzedawcy traktujący o prawach i obowiązkach Klientów oraz o procesach zachodzących w związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę oraz o wykorzystywaniu plików „cookies”. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: https://pachniczowka.pl/polityka-prywatnosci;
  5. Produkt – produkty fizyczne (materialne), produkty elektroniczne (treści cyfrowe) dostępne w Sklepie;
  6. Regulamin– niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://pachniczowka.pl/regulamin;
  7. Rękojmia – odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem, z tytułu wady fizycznej lub prawnej Produktu wyrażona w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;
  8. Rękojmia konsumencka – odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Konsumenta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży wyrażona w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  9. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://pachniczowka.pl/, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia na zakup Produktów;
  10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem Sklepu;
  11. Sprzedawca – Pachniczówka Sp. z o.o., ul. Polna 2, 07-110 Grębków, KRS: 140408, NIP: 7120153744, prowadząca sprzedaż za pośrednictwem Sklepu, dane kontaktowe wskazane w pkt 1.1. Regulaminu;
  12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu.

 

§2 KORZYSTANIE ZE SKLEPU

 1. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych w Sklepie.
 2. Klient w celu zakupu Produktów zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk toelement Sklepu, gdzie Klient przenosi Produkty, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
 3. W toku procesu Zamówienia Klient precyzuje szczegóły takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności i inne.
 4. Klient w toku procesu Zamówienia może dokonać rejestracji i utworzenia własnego konta Klienta.
 5. Rejestracja Klienta w Sklepie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Sklepu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także może uprawniać do dodatkowych korzyści określonych przez Sprzedawcę.
 6. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji jest szyfrowany odpowiednim protokołem.
 7. Klient jest odpowiedzialny za udostępnienie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.
 8. Na potrzeby ułatwienia wykładni praw i obowiązków odnoszących się do Konsumentów, za Konsumenta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, uznaje się Konsumenta który najpóźniej w ciągu 3 dni po złożeniu Zamówienia, skieruje Sprzedawcy oświadczenie w formie co najmniej dokumentowej (e-mail/SMS) o braku zawodowego charakteru dla zawieranej Umowy sprzedaży. W przeciwnym wypadku podmiot ten uznaje się za Klienta bez uprawnień konsumenckim wyrażonych w pkt. 5 i 6.

 

§3 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem Sklepu.
 2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
 3. Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych.
 4. Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji Zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter).
 5. Klient przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:
  • głównych cechach Produktu,
  • łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach,
  • warunkach umownych sprzedaży, poprzez odesłanie wprost do Regulaminu przed złożeniem Zamówienia.
 6. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy sprzedaży poprzez naciśnięcie przycisku „potwierdzam zakup” lub równoważnego.
 7. Złożenie Zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy sprzedaży, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
 8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.
 9. W przypadku niedostępności części Produktów objętych Zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie Zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia).
 10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 11. Do zawarcia Umowy sprzedaży dojdzie również na wypadek udostępnienia Klientowi przez Sprzedawcę treści cyfrowych w zamian za przekazanie danych osobowych Klienta (najczęściej poprzez zapis na newsletter) na poczet wskazanego uprzednio celu przetwarzania. Umowę tego typu uważa się za zawartą z chwilą udostępnienia danych. W takiej sytuacji postanowienia Regulaminu będą mieć analogiczne zastosowanie jak do Umowy sprzedaży, w której zapłata za Produkt następuje w pieniądzu. Na wypadek gdyby Klient chciał nabyć treść cyfrową, lecz nie życzył sobie udostępnienia danych osobowych w zamian za treści cyfrowe, Sprzedawca zaprasza do kontaktu bezpośredniego w celu ustalenia ceny.

 

§4 CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Sklepem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmian.
 2. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura przesyłany drogą elektroniczną lub wraz z Produktem.
 3. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:
  • Przelew natychmiastowy;
  • Karta płatnicza;
  • Google Pay;
  • BLIK;
  • PayPo Kup teraz, zapłać za 30 dni;
  • Przelew lub płatność kartą (DotPay);
  • Za pobraniem, z obowiązkiem zapłaty.
 4. Płatności są obsługiwane przez:
 5. Przystąpienie do realizacji Zamówienia następuje do 24 godzin od chwili otrzymania płatności – za wyjątkiem płatności PayPo lub za pobraniem – które następuje do 24 godzin od chwili otrzymania Zamówienia.
 6. Dostawa Produktów następuje w sposób wybrany przez Klienta w toku składania Zamówienia. Koszt dostarczenia przesyłki dostępny jest pod adresem: https://pachniczowka.pl/Czas-i-koszty-dostawy.
 7. Wysyłka Produktów następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, nie później niż w terminie do 5 dni roboczych po otrzymaniu płatności (przy odroczonej płatności po otrzymaniu Zamówienia). Do czasu dostawy Produktów należy doliczyć czas realizacji dostawy przez podmiot świadczący usługi dostawy.
 8. Sprzedawca w sytuacji stosowania obniżek cen zobowiązuje się wskazywać obok obniżonej ceny danego Produktu także jego najniższą cenę obowiązującą w okresie ostatnich 30 dni przed dniem wprowadzenia obniżki.

 

§5 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Konsument może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy sprzedaży z Produktu kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Sklepu lub na adres e-mail podany w Regulaminie.
 2. Konsument zobowiązany jest do wskazania czy zwrotu dokonuje w oparciu o prawo do odstąpienia lub Gwarancję satysfakcji. W razie braku oświadczenia Konsumenta, Sprzedawca skontaktuje się z Konsumentem celem sprecyzowania podstaw wniosku.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 4. W razie odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży Konsument zobowiązany jest zwrócić Produkt najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił.
 5. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Klienta, w tym kosztów dostarczenia sprzedanych Produktów Konsumentowi, za wyjątkiem sytuacji w której Sprzedawca na własny koszt organizuję odbiór Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 6. Sprzedawca zapewnia możliwość zwrotu Produktu poprzez zlecenie odbioru Produktu przez wybraną firmę kurierską. Sprzedawca na ten cel prześle Konsumentowi list przewozowy do własnego wydruku i umieszczenia na paczce zwrotnej. Konsument odpowiada za zgodne z wymaganiami firmy kurierskiej spakowanie przesyłki zwrotnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa Produktu przed szkodą w transporcie oraz wydanie przesyłki zwrotnej kurierowi.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Sprzedawcę nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem należności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem.
 9. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi:
  • której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJA SATYSFAKCJI

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktu zgodnego z Umową sprzedaży.
 2. Sprzedawca na potrzeby realizacji dostawy umożliwia Klientowi wybór firmy kurierskiej, w związku z czym Klient ma obowiązek dokładnie zbadać prawidłowość opakowania oraz zawartości przesyłki pod kątem możliwych do wystąpienia szkód w transporcie. Wobec danej dostawy obowiązywać będą zasady postępowania uregulowane przez daną firmę kurierską, z zastrzeżeniem zasad ogólnych wyrażonych w prawie przewozowym, tj.:
  • jeśli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik na żądanie Klienta ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody;
  • jeśli dopiero po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik jest zobowiązany do ustalenia stanu przesyłki na żądanie Klienta zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki;

w takiej sytuacji podstawę wszelkiego rodzaju roszczeń stanowić będzie protokół szkody.

 1. Jeżeli otrzymany Produkt w chwili dostarczenia jest niezgodny z Umową sprzedaży Konsument może skorzystać z praw przysługujących mu w ramach Rękojmi konsumenckiej lub Gwarancji satysfakcji.
 2. Rękojmia konsumencka udzielona jest na okres zadeklarowanej zdatności Produktu do spożycia bądź użytku, nie dłuższy jednak niż okres dwóch lat (a w przypadku miodu trzech lat) od daty doręczenia Produktu. Głównym warunkiem utrzymania zadeklarowanego okresu zdatności Produktu do spożycia lub użytku jest utrzymanie wymaganego dla danego Produktu sposobu użytkowania lub przechowania.
 3. W przypadku gdy Umowa sprzedaży przewiduje dostarczanie Produktu w sposób ciągły, musi on pozostawać zgodny z Umową sprzedaży przez oznaczony w Umowie sprzedaży czas jego dostarczania.
 4. W celu skorzystania z Rękojmi konsumenckiej należy złożyć reklamację określającą charakter niezgodności z Umową sprzedaży oraz zawierającą żądanie.
 5. Konsument może:
 • żądać wymiany Produktu na nowy;
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, gdy:
 1. doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową sprzedaży jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
 2. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową sprzedaży zgodnie z pkt 1;
 3. brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową sprzedaży;
 4. brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w pkt 1;
 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego.
 7. O wyniku reklamacji Konsument zostanie poinformowany w taki sam sposób, w jaki przesłał reklamację.
 8. Rękojmia na Produkty wobec Klientów, niebędących Konsumentami zostaje wyłączona, a w przypadku niedopuszczalności wyłączenia zostaje ograniczona w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie.
 9. Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu Rękojmi i Rękojmi konsumenckiej Sprzedawca udziela jednocześnie każdemu Klientowi Gwarancji satysfakcji, na podstawie której Klient w ciągu 14 dni od momentu odbioru Produktu może zwrócić Produkt do Sprzedawcy jeżeli jakość lub inne cechy Produktu okażą się dla Klienta niesatysfakcjonujące. Aby skorzystać z Gwarancji satysfakcji wystarczy skierować wiadomość e-mail na dane adresowe Sprzedawcy oraz zwrócić Produkt w ciągu 14 dni od momentu odbioru. Po otrzymaniu zwróconego Produktu Sprzedawca zwróci Klientowi cenę za zwrócone Produkty w postaci punktów lojalnościowych w ilości odpowiadającej tejże cenie. Przyznane punkty lojalnościowe posłużą na nabycie innych Produktów. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody w formie mailowej na punkty lojalnościowe, wtedy Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić cenę w sposób odpowiadający do pkt 5.8.

 

§7 WYMAGANIA TECHNICZNE, FUNKCJONALNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH, ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca świadczy na  rzecz  Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie Produktów oraz korzystania z innych funkcjonalności Sklepu.
 2. Do zawarcia Umowy sprzedaży nie jest konieczne posiadanie konta w Sklepie.
 3. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Sklepu następuje nieodpłatnie. Nabycie Produktów dostępnych w Sklepie następuje odpłatnie.
 4. Do złożenia Zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Sklepu konieczne jest:
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w Sklepie),
  • przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScript,
  • włączona obsługa cookies w przeglądarce,
  • dostęp do Internetu,
  • zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
  • możliwość odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z niektórych Produktów elektronicznych).
 5. Sklep wykorzystuje pliki cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Klient może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
 6. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu, wysyłając wiadomość e-mail pod adres udostępniony w pkt 1 Regulaminu.
 7. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na dane z których została skierowana.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uprzedniej weryfikacji opinii/komentarzy zostawianych w ramach Sklepu, a odnoszących się do zakupu lub używania opiniowanego/komentowanego Produktu. Sprzedawca może między innymi uzależniać publikację opinii/komentarza od podania indywidualnego numeru zamówienia. Zweryfikowane opinie/komentarze posiadać będą odpowiednią adnotację.

 

§8 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji Umowy sprzedaży.
 2. Sprzedawca Sklepu wydaje newsletter, w którym zamieszczane są m.in. informacje na temat Produktów. Newsletter jest wysyłany tylko do Klientów, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce prywatności.

 

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Sklepie chronione są prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
 3. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Sprzedawca dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl